بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از تصمیم سفر با فخریه خالد تماس بگیرید

For Travel Call(416)854-7829 or Email: fakhriakhalid@hotmail.com  حساب بانکی   

7780 Woodbine Ave unit 2, Markham. Ont, L3R 2N7. Tel(416) 854-7829

اعلانات تجارتی  ادریس سخیزاده جرایم ترافیکی

Watch our video's clips  on You Tube:    VOAFGHAN

قبل از خرید تکت برای مسافرتهای تان با ما برای مشوره بهتر و صرفه جویی درمصارف تان تماس بگیرید

For All Your Travel Needs Call  (416) 854-7829   Fakhria Khalid

لطفآ جهت استفاده از عرضۀ خدمات متنوع مسافرتی به افغانستان و همه  اطراف و اکناف جهان از ویب سایت امید به عنوان مشاور با تجربۀ چندین ساله دیدن نمائید

For all your travel needs please click here

. Free Hit Counter

Call us at(647)622-4889. Email: nasirkhalidvoa@yahoo.ca